Nog geen reacties

Liturgie en lezingen van het Hoogfeest van de Heilige Willibrord

Download hier de liturgie van het Hoogfeest van de Heilige Willibrord (7 november)

Eerste lezing: Jes. 52, 7-10
Uit de Profeet Jesaja.
Hoe liefelijk op de bergen de voeten van de vreugdebode,
die vrede meldt,
goed nieuws verkondigt,
die heil komt melden,
die zegt tot Sion: Uw God regeert!
Hoort!
Uw torenwachters verheffen hun stem,
zij jubelen tegelijk,
want zij zien, oog in oog
de terugkeer van de Heer naar Sion.
Barst los in jubel, allen samen,
puinen van Jeruzalem,
want de Heer heeft zijn volk getroost;
Hij heeft Jeruzalem verlost.
De Heer heeft zijn heilige arm ontbloot
voor de ogen van alle volkeren;
en alle grenzen der aarde
hebben het heil van onze God aanschouwd.

Tweede lezing: Hebr. 13, 7-9a.15-17a
Uit de brief aan de Hebreeën.
Broeders en zusters,
gedenkt uw leiders
die u het eerst het woord van God verkondigd hebben.
Haalt u weer hun leven en de afloop van hun leven voor de geest;
neemt een voorbeeld aan hun geloof,
Jezus Christus is dezelfde
gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid.
Laat u niet van de wijs brengen
door allerlei vreemde theorieën.
Door Jezus willen wij God voortdurend een lofoffer brengen,
de hulde namelijk van lippen, die zijn Naam prijzen.
Vergeet ook nooit elkaar goed te doen en te helpen,
want dat zijn de offers, die God behagen.
Gehoorzaamt uw leiders en voegt u naar hen;
zij zijn dag en nacht in de weer voor uw heil,
want zij zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheid.

Evangelie: Mt. 28, 16-20
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs.
In die tijd begaven de elf leerlingen zich naar Galilea,
naar de berg die Jezus hun aangewezen had.
Toen zij Hem zagen,
wierpen ze zich in aanbidding neer;
sommigen echter twijfelden.
Jezus trad nader en sprak tot hen:
“Mij is alle macht gegeven in de hemel en op aarde.
Gaat dus en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen
en doopt hen
in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest
en leert hun te onderhouden alles wat Ik u bevolen heb.
Ziet, Ik ben met u
alle dagen tot aan de voleinding der wereld.”

Reacties zijn gesloten.