Nog geen reacties

Nicolaas Nieuwbrief 7 maart 2021

‘Even bijpraten’

De veertigdagentijd is naast een tijd van bezinning ook een tijd van barmhartigheid, en dan niet alleen in sociaal opzicht maar ook moreel. He meest bekende voorbeeld uit de evangelie verhalen is misschien wel de parabel van de barmhartige Samaritaan. De mensen van de tempel, de priester en de leviet falen, maar een vreemdeling laat zich raken en komt in actie als hij een beroofde man langs de kant van de weg aantreft. Op zijn kosten mag de gewonde herstellen. Paus Franciscus besteedt in zijn laatste sociale encycliek Fratelli Tutti juist aan deze parabel een heel hoofdstuk. Wij worden opgeroepen om solidair te zijn met alle mensen die wereldwijd langs de kant van de levensweg liggen. Barmhartigheid als zoeken naar gerechtigheid, is zeker een van de opdrachten om waar te maken in deze veertigdagentijd op weg naar Pasen.

Vieringen

Televisiemis
Op zondag 14 maart aanstaande mogen we weer even de ‘nationale parochiekerk voor Nederland zijn.’ Die dag zal de eucharistieviering rechtstreeks via NPO2 worden uitgezonden. De viering is ook gewoon te volgen via Nicolaas TV. Let u op: de aanvangstijd van de viering is 10.00 uur!

Vaste assistentie
Zoals uw weet is onze pastoor ook administrator van de parochie O.L. Vrouw Koningin van de Vrede (Vredeskerk) hier in Amsterdam. De bisschop heeft hem gevraagd dit voor langere tijd te willen continueren. Omdat een priester in principe geen pastoor kan zijn van twee zelfstandige parochies, is de term ‘administrator’ de kerkrechtelijke term voor de andere parochie. Maar de administrator heeft dezelfde ‘rechten, plichten en faculteiten’ als een pastoor en de laatste term wordt dan ook daarvoor in het normale ‘verkeer’ gebruikt.
In de praktijk betekent dit dat onze pastoor nu ook wat vaker in de Vredeskerk voor zal gaan. We mogen ons gelukkig prijzen dat we inmiddels een vaste assistent mogen begroeten in pater Ben Frie SJ, die al een graag geziene celebrant in onze basiliek is.

Mensen vragen wel eens hoeveel ‘pastoraal personeel’ onze parochie nu eigenlijk heeft. Los van de rectorale kerken in de binnenstad die onder de Nicolaasparochie vallen, gaat het om de Nicolaasbasiliek en de Papegaai. Daar zijn twee priesters (ieder 0.5 fte) en een diaken (0,8 fte) over aangesteld. Ten opzichte van andere parochies in ons bisdom mag dit een luxe heten, maar het is zeker voor Amsterdam, waarin zoveel samenkomt op het gebied van de sacramenten, de caritas en het individuele pastoraat, ook zeer nodig.

Pastoresoverleg
Afgelopen woensdag waren de pastores van de binnenstad weer (digitaal) bijeen voor hun reguliere overleg. Ze hebben, naast het uitwisselen van informatie over het reilen en zeilen van de verschillende kerklocaties, ook gesproken over de Goede Week en Pasen. Vooralsnog zullen de huidige maatregelen (o.a. 30 personen maximaal per viering + reserveren) ook gelden voor de plechtigheden van de Goede Week en Pasen. Een en ander is wel afhankelijk van het handhaven dan wel herinvoeren van de avondklok. De bisschoppen zullen zich landelijk nog over deze bijzondere week uitspreken, zodra er meer bekend is.

Gregoriaanse vespers
Deze zondag wordt de vespers van de Derde zondag van de veertigdagentijd gezongen, o.l.v. Laine Tabora

Kinderen

Kleine Nicolaas
Kindernevendienst van de Nicolaasbasiliek in Amsterdam

Zondag 7 maart: in het Evangelie maakt Jezus zich boos over het oneerbiedige gebruik van de tempel door handelaren en geldwisselaars. Na lezing van het verhaal gaan we in op wat wij zelf wel of juist niet doen in de kerk – wat is eerbiedig gedrag en waarom?

We blijven voorlopig online samenkomen:
13.00 – 13.45: 9 – 12-jarigen
14.00 – 14.45: 4 – 8-jarigen
Als je mee wilt doen, graag even aanmelden bij Lucia, coördinator Kleine Nicolaas
op tel. 06 43 89 01 96 (inspreken, appen of sms). Je ontvangt dan een linkje voor toegang (Zoom) en verdere informatie.

Oecumene

Raad van Kerken Amsterdam in gesprek met burgemeester Halsema, wethouder Groot Wassink, en anderen
Afgelopen woensdag vond er een ontmoeting plaats (digitaal) tussen vertegenwoordigers van de Raad van Kerken Amsterdam en de burgerlijke overheid. Doel was om kennis te maken met elkaar en te bezien waar kerk en overheid elkaar vinden in de zorg om de stad. Burgemeester Halsema sprak haar oprechte waardering uit voor de rol van kerkgemeenschappen in de stad, zowel op sociaal-maatschappelijk als op ‘ritueel’ gebied. De burgemeester deelde enkele zorgen van het gemeentebestuur met betrekking tot het samenleven in de stad in deze tijd: het zoeken naar identiteit van zowel individuen als gemeenschappen, uitsluiting van minderheden met name op het gebied van gender en krachten die groepen tegenover elkaar zetten. De vertegenwoordigers van de kerken gaven er blijk van dat de zorgen van de stad ook de zorgen van de kerken zijn, en dat we hierin ook ten volle onze maatschappelijk verantwoordelijkheid zien. Beide partijen spraken uit dat een regulier overleg goed zou zijn, en daar wordt de komende tijd invulling aan gegeven. Onderwerpen waarin overheid en kerken elkaar kunnen versterken en bemoedigen werden gezien op het vlak van visievorming op goed samenleven, visie op welke gemeenschapsbanden we willen bevorderen in onze stad.

Namens de Raad van Kerken nam onder anderen onze diaken Rob Polet deel aan het gesprek, als vertegenwoordiger van de Rooms-Katholieke Kerk in de Raad. De Raad van Kerken is blij dat er een direct contact met het gemeentebestuur tot stand is gekomen en heeft vertrouwen in een goed vervolg.

Overige informatie

Openstelling Nicolaasbasiliek in maart 2021
Omdat het aantal bezoekers overdag nog gering is, is ook in de maand maart de normale openingstijd iets bekort. De kerk is van maandag t/m zaterdag open van 12.00 – 15.00 uur.

De dagelijkse vieringen van 12.30 uur gaan gewoon door; hiervoor hoeft u zich niet aan te melden. In de overige uren kunt u de kerk bezoeken voor persoonlijk gebed en om een kaarsje op te steken. Uiteraard bent en blijft u van harte welkom.

Vrijwilligers gevraagd voor de Gregoriaanse Vespers
Er is dringend behoefte aan enkele nieuwe vrijwilligers voor de kerkwacht tijdens de vespers op zondag om 17:00 uur. De tijd die dit van u vraagt is tenminste één zondag in de maand, van 16:15 – 17:45 uur. Als u zich geroepen voelt, kunt u zich aanmelden bij Gemma Crijns (gcrijns@xs4all.nl of tel. 06 28 20 31 48, bellen/sms/app)

We blijven in gebed en gedachten met elkaar verbonden! Hartelijke groet, pastores en bestuur.

***

QR-code (voor donaties)

Overzicht Vieringen
Maandag t/m zaterdag: 12:30 uur eucharistieviering (reservering niet nodig)
(op dinsdag, woensdag en donderdag te volgen via Nicolaas TV).
Woensdag: aansluitend aan de mis is er Uitstelling H. Sacrament en Rozenkransgebed (te volgen via Nicolaas TV)
Zondag: 10:30 uur: eucharistieviering (te volgen via Nicolaas TV)
(in de voorafgaande week reserveren via gcrijns@xs4all.nl of tel/app/sms 06 28 20 31 48)

Voorgangers zondag 7 maart: Pater B. Frie SJ en Diaken R. Polet Voorgangers zondag 14 maart (TV-mis): Pastoor E. Fennis en Diaken R. Polet

Liturgische muziek

Zondag 7 maart (Mannenstemmen)
Mass for Three Voices Byrd
Lord, thou hast been our refuge Ernest Walker Laboravi in gemitu mei Caldara
Orgelwerk: Choral Dorien Alain

Zo 7 maart 17:00u: Vespers Derde zondag veertigdagentijd, o.l.v. Laine Tabora
Zo 14 maart 17:00u: Vespers Vierde zondag veertigdagentijd (‘Laetare’), o.l.v. Rens Tienstra

Livestream Heilige Mis

Vanuit deze kerk worden beeld en geluid van de vieringen uitgezonden via internet.
De streams zijn ten behoeve van mensen die niet bij de mis aanwezig kunnen zijn.
Indien u niet in beeld wilt komen, kunt u plaatsnemen op de bidstoelen in de linker zijbeuk van de kerk.

Internet streaming of Mass

Please note that our church services are livestreamed on internet for those who are unable to be here.
The separate chairs in the left aisle will remain out of view of the cameras.

 

Reacties zijn gesloten.